logo1 (IPTTC/IPC logo) FITET logo2 (Organizer logo)
LIGNANO MASTER OPEN 2014
LIGNANO ITALY, 19-23/3/2014
 


| [back to events menu] | [Group result] |

Team Women Class 6-7 Event : Detail Score

1 TF6-7,A-1-1 #1,Group A,1-1 date 03-20 time 16:00 table 13 page 27
AB 2604~UKR~UKR-1 XY 2603~UKR~UKR-2 1:3
A 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya X 178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna 2:3 ; 7,-11,9,-6,-10
B 175~UKR~KLYMENKO,Yuliya Y 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina 3:1 ; 10,5,-9,5
DL 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya
175~UKR~KLYMENKO,Yuliya
DL 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina
178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna
2:3 ; -5,-7,12,8,-8
A 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya Y 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina 2:3 ; -9,-9,8,6,-12
2 TF6-7,A-1-2 #2,Group A,1-2 date 03-20 time 16:00 table 14 page 28
AB 2605~POL~POL/RUS XY 2601~CRO~CRO/GBR 3:2
A 133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima X 14~GBR~PICKARD,Felicity 3:0 ; 6,7,3
B 120~POL~MARSZAL,Katarzyna Y 35~CRO~PAOVIC,Sandra 2:3 ; 7,8,-1,-9,-10
DL 120~POL~MARSZAL,Katarzyna
133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima
DL 14~GBR~PICKARD,Felicity
106~MAC~LAM,Oi Man
3:0 ; 2,1,1
A 133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima Y 35~CRO~PAOVIC,Sandra 0:3 ; -8,-7,-5
B 120~POL~MARSZAL,Katarzyna X 14~GBR~PICKARD,Felicity 3:1 ; 10,-8,4,8
3 TF6-7,A-2-1 #3,Group A,2-1 date 03-21 time 11:00 table 9 page 50
AB 2602~RUS~RUS XY 2605~POL~POL/RUS 3:0
A 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa X 120~POL~MARSZAL,Katarzyna 3:1 ; -5,6,9,8
B 147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija Y 133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima 3:0 ; 7,1,6
DL 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa
147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija
DL 120~POL~MARSZAL,Katarzyna
133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima
3:2 ; -13,-10,5,5,4
4 TF6-7,A-2-2 #4,Group A,2-2 date 03-21 time 11:00 table 10 page 51
AB 2603~UKR~UKR-2 XY 2601~CRO~CRO/GBR 3:0
A 178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna X 106~MAC~LAM,Oi Man 3:0 ; 2,6,4
B 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina Y 14~GBR~PICKARD,Felicity 3:0 ; 4,5,5
DL 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina
178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna
DL 14~GBR~PICKARD,Felicity
106~MAC~LAM,Oi Man
3:0 ; 2,2,1
5 TF6-7,A-3-1 #5,Group A,3-1 date 03-21 time 15:00 table 12 page 73
AB 2603~UKR~UKR-2 XY 2602~RUS~RUS 0:3
A 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina X 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa 1:3 ; -9,-1,9,-9
B 178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna Y 147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija 0:3 ; -8,-7,-6
DL 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina
178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna
DL 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa
147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija
1:3 ; -3,6,-8,-7
6 TF6-7,A-3-2 #6,Group A,3-2 date 03-21 time 15:00 table 13 page 74
AB 2601~CRO~CRO/GBR XY 2604~UKR~UKR-1 0:3
A 14~GBR~PICKARD,Felicity X 175~UKR~KLYMENKO,Yuliya 2:3 ; 9,-8,9,-2,-2
B 106~MAC~LAM,Oi Man Y 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya 0:3 ; -3,-2,-2
DL 14~GBR~PICKARD,Felicity
106~MAC~LAM,Oi Man
DL 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya
175~UKR~KLYMENKO,Yuliya
0:3 ; -2,-2,-1
7 TF6-7,A-4-1 #7,Group A,4-1 date 03-21 time 19:00 table 12 page 94
AB 2601~CRO~CRO/GBR XY 2602~RUS~RUS 0:3
A 14~GBR~PICKARD,Felicity X 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa 1:3 ; 10,-8,-8,-8
B 106~MAC~LAM,Oi Man Y 147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija 0:3 ; -2,-2,-3
DL 14~GBR~PICKARD,Felicity
106~MAC~LAM,Oi Man
DL 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa
147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija
0:3 ; -2,-5,-2
8 TF6-7,A-4-2 #8,Group A,4-2 date 03-21 time 19:00 table 13 page 95
AB 2605~POL~POL/RUS XY 2604~UKR~UKR-1 3:2
A 133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima X 175~UKR~KLYMENKO,Yuliya 3:1 ; 8,-8,7,8
B 120~POL~MARSZAL,Katarzyna Y 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya 0:3 ; -8,-7,-7
DL 120~POL~MARSZAL,Katarzyna
133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima
DL 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya
175~UKR~KLYMENKO,Yuliya
3:1 ; -5,9,4,2
A 133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima Y 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya 1:3 ; -6,10,-8,-9
B 120~POL~MARSZAL,Katarzyna X 175~UKR~KLYMENKO,Yuliya 3:1 ; -9,10,9,6
9 TF6-7,A-5-1 #9,Group A,5-1 date 03-22 time 12:00 table 12 page 115
AB 2603~UKR~UKR-2 XY 2605~POL~POL/RUS 3:0
A 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina X 120~POL~MARSZAL,Katarzyna 3:0 ; 5,6,8
B 178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna Y 133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima 3:2 ; -8,9,9,-7,9
DL 174~UKR~KHODZYNSKAYA,Antonina
178~UKR~LYTOVCHENKO,Maryna
DL 120~POL~MARSZAL,Katarzyna
133~RUS~FATTAKHOVA,Fatima
3:1 ; 9,4,-9,6
10 TF6-7,A-5-2 #10,Group A,5-2 date 03-22 time 12:00 table 13 page 116
AB 2602~RUS~RUS XY 2604~UKR~UKR-1 2:3
A 147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija X 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya 0:3 ; -9,-7,-3
B 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa Y 175~UKR~KLYMENKO,Yuliya 3:1 ; 7,7,-5,6
DL 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa
147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija
DL 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya
175~UKR~KLYMENKO,Yuliya
3:1 ; 13,10,-8,12
A 147~RUS~SHISHKINA (OVSYANNIKOVA),Ulija Y 175~UKR~KLYMENKO,Yuliya 2:3 ; 4,-4,7,-7,-8
B 148~RUS~TCHEBANIKA,Raissa X 183~UKR~SAFONOVA,Victoriya 1:3 ; -10,-10,5,-10

| [back to events menu] | [Group result] |


2014-03-28-16:48:33 / Programer Dr.WU,Chi-Shih